JAPANESE BORO TEXTILE

JAPANESE BORO TEXTILE

JAPANESE BORO TEXTILE

Normale prijs €0,00

106.5 x 56 cm

BORO - COLLECTIE LIEVE VERMEIRE.

 Ongeveer 25 jaar geleden kon de ondertussen overleden kunstenaar en textielontwerper Lieve Vermeire een groot lot japans textiel kopen dat om een nog onduidelijke reden jaren was opgestapeld geweest in een woning in zuid frankrijk . Het betrof bundels totaal versleten, gescheurd , ongewassen , gebruikt en veelvuldig hersteld textiel zoals : futonovertrekken , kimono's , broeken , werkkledij , kinderkledij enz …Na onderzoek bleek het oud textiel van vóór 1940 te zijn . Er bestaan schriftelijke getuigenissen dat het Amerikaanse leger bij aanvang van W.O.II gebruikt en gescheurd afgedankt textiel uit japan liet overkomen om als "vod" te gebruiken voor het reinigen van legermachines . Mogelijk is deze collectie textiel ook om dergelijke reden in Europa terecht gekomen tijdens de oorlog .

 Getroffen door de schoonheid van deze vreemde lappen stof werd geleidelijk overgegaan tot sorteren , wassen en monteren op karton van de meest speciale stukken die oogden als ongewild abstrakte kunstwerken . Alhoewel in de periode van aankoop dergelijke verzameling door velen eerder lachwekkend werd bekeken is er ondertussen veel veranderd en is het verzamelen van dergelijk textiel een echte " hype" geworden dankzij het pionierswerk van de ondertussen overleden Chuzaburo Tanaka ,  japans ethnoloog en sinds de jaren '60  van vorige eeuw verwoed verzamelaar van volkskunst en textiel uit de armste gebieden in het noorden van Japan . Zijn collectie is nu gedeeltelijk ondergebracht in het "AMUSE MUSEUM" in Tokio .

Onder de naam  BORO ( wat letterlijk 'vod' betekent ) wordt dergelijk textiel nu wereldwijd verzameld .

 Geen enkel land heeft de liefde voor textiel zo ontwikkeld en het weten te verheffen tot kunst zoals Japan . Zelfs voor de armste bevolking was het bezit van wat mooi textiel soms de enige rijkdom en de  stoffen werden dan ook tot ze rats versleten waren bewaard en hersteld .

De geraffineerde technieken die eeuwen lang werden ontwikkeld om het textiel te dekoreren (  verven van de stof , ikat , shibori , stencildruk , stempeldruk , handbeschildering enz…) en de eigen dekoratieve reparatiepatronen die ontstaan met de "shasiko " steek zijn in deze boro's allemaal terug te vinden . Het is ook merkwaardig dat de slijt en de 'stoplappen' niets teniet doen van de schoonheid en zelfs de complexiteit ervan verhogen . Waarschijnlijk is dit een gevolg van de oorspronkelijke gevarieerdheid binnen de dekoratie van één kledingstuk zoals bvb bij de kimono , waarbij de motieven niet altijd zoals in het westen één doorlopend patroon volgen , maar vaak " gekomponeerd " worden toegepast en er zo een afwisseling bestaat tussen abstrakte vormen, vaak ook teksten  en florale of andere gestileerde herkenbare motieven . Toegevoegde elementen integreren zich verrassend goed binnen dit soort composities .

 Tenslotte willen we benadrukken dat geen enkele nieuwe toevoeging is aangebracht en dat de boro's worden getoond in oorspronkelijke staat zoals ze geleidelijk aan zijn ontstaan.

 

BORO  -  COLLECTION LIEVE VERMEIRE

About 25 years ago the now deceased artist and textile designer Lieve Vermeire managed to buy a large collection of Japanese textile that, for reasons that remain unclear, had been piled up for years in a house in the South of France. The collection included futon covers, kimonos, pants, working clothes, children’s clothes, etc. The items were completely worn out, torn, unwashed, used and had also been frequently restored. After some research it turned out that the old textile dated back to before 1940. There is written evidence for how the American army used discarded textile from Japan as rags for cleaning army machines at the start of World War II. It is likely that this collection found its way to Europe during the war for similar reasons.

 The exceptional beauty of these strange pieces of fabric made them stand out. Enthusiasts selected the most striking items and systematically sorted and washed them, and then attached them to cardboard, which made them look like abstract works of art. Even though at the time they were purchased, these types of collections were viewed as laughable by many, they have since become quite the hype because of the pioneering work of the now deceased Chuzaburo Tanaka, Japanese ethnologist and, since the 1960’s, avid collector of folk art and textile from the poorest areas of the North of Japan. Part of his collection is now kept in the Amuse Museum in Tokyo. Presently known as BORO (literally meaning ‘rag’ in Japanese), this kind of textile is now collected throughout the world.

 No other country has managed to leverage its love for textile to the point of transforming it into an art form the way Japan has. Even for the poorest among the population, owning nice textile was the only form of wealth they could afford and the materials were kept and mended until they were completely worn out. The refined techniques that were developed throughout the centuries to decorate the textile (the dyeing of the cloth, ikat, shibori, stencil duplicating, stamp printing, hand-paint, etc.)  and the distinctive decorative patterns that result from the ‘shasiko’ stitch can all be found in these boros. It is also remarkable that the wear and tear and the patches don’t take away from the beauty of the textile, but actually add to the complexity of it. This is probably due to the original variety of decorative elements contained in one item of clothing, such as in the kimono, whereby the motifs don’t always follow a recurring pattern like in the West, but are very often a composition made from a variety of abstract forms, but often also texts and floral or other distinctive style motifs. Added elements seem to effortlessly integrate themselves in the assembled patchwork.

Lastly, we would like to emphasize that nothing was added to the collection and that the boros are shown in their original state, which is to say the state they gradually took on. 

×

Call for Price

I agree to my email being stored and used to receive the newsletter.